Love

Velkommen til       BRAHETOLLEBORGFORENINGENs      Hjemmeside


Næste skue: 20 JULI 2024

                                                             

                                                                      Skuet åbner kl. 9.00  og slutter kl. 16.00MENU

NY HJEMMESIDE


Vi gør opmærksom på, at denne hjemmeside >Brahetrolleborgforeningen. DK< i løbet af foråret bliver erstattet af en nyere, mere rummelig og lettere tilgængelig hjemmeside


www.Brahetrolleborgforeningen.com  GENERALFORSAMLING 2024Generalforsamlingen er fastsat til onsdag d. 20 marts. Indkaldelse herunder.Kontingent. 1 person kr. 200,-, familie kr. 300,- Bedes indbetalt senest 3 dage før generalforsamlingen.


Indmeldelsesblanketten som findes her, under indkaldelsen til generalforsamlingen, kan med fordel benyttes.

 


Provins TV gentager succesen fra 2022 med interessant video fra skuet 2023.                                         

  Se den på

  You Tube, under             Hesteracer på Brahetrolleborg-Skuet


 

 Se også indslaget om                         Hobby Horses, specialister i KÆPHESTE


                                                                                   Stor tak til Provins TV


Vedtægter


for

FORENINGEN

TIL

KØRE- OG RIDEHESTEAVLENS

FREMME

I FYENS STIFTAfsnit I

Foreningens navn og formål


§ 1

Foreningens navn er, ”Foreningen til Køre- og Ridehesteavlens Fremme i Fyens Stift”. Ved Køre- og Rideheste forstås ponyer såvel som store heste.

§ 2

Foreningens formål er at fremme køre- og ridehesteavlen i Fyens Stift m.fl.

§ 3

Afholdelse af min. 1 årligt skue med uddeling af præmier til de, på dagen, bedste heste og ponyer.

§ 4

Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.


Afsnit II

Om medlemmerne


§ 5

Adgangen til at blive medlem står åben for enhver.

§ 6

Indmeldelse foregår ved henvendelse til bestyrelsen, eller ved at gå ind på foreningens hjemmeside: www.brahetrolleborgforeningen.dk (april 2013)

§ 7

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Der betales første gang ved indmeldelsen, for det løbende kalenderår. Derefter hvert år, senest på generalforsamlingen. Kontingentet afkræves samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen og kan betales enten med indbetalingskort eller ved overførsel til foreningens konto. Medlemskabet er først gyldigt, når kontingentet er betalt. Bliver kontingentet ikke betalt, slettes den pågældende af foreningen, indtil en ny indmeldelse foreligger.

§ 8

Udmeldelse må ske skriftligt til kassereren og kan kun finde sted til en 1. januar, med 2 måneders varsel.

§ 9

Foreningen kan alliere sig med andre hesteavlsforeninger, når der afholdes skuer, så disse bliver mere repræsentative og fyldestgørende.

§ 10

Foreningen kan afholde auktioner og bortsalg af heste til fordel for avlerne i foreningen og i de foreninger, der er medengageret i skuerne.


Afsnit III

Generalforsamlingen


§ 11

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Den vælger selv sin dirigent.

§ 12

Generalforsamlingerne deles i ordinære og ekstraordinære. De ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år inden 15. april. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når formanden bestemmer det, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt til formanden fremsætter begæring derom, med angivelse af, hvad der ønskes forhandlet.

§ 13

Til ordinær generalforsamling indkalder bestyrelsen med 3 ugers varsel pr. e-mail og ved opslag på foreningens hjemmeside. Dagsordenen skal fremgå af mødeindkaldelsen. Generalforsamlingen afholdes med mindst følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen og/eller fra medlemmer. 6. Valg af bestyrelse og suppleanter. 7. Valg af 2 revisorer + 1 suppleant. 8. Eventuelt.

§ 14

Generalforsamlingen består af samtlige foreningens medlemmer. Alle afgørelser, hvorom intet andet er bestemt, træffes ved almindelig stemmeflerhed. Adgang til at stemme har kun de personligt fremmødte medlemmer.

§ 15

Til forandringer af foreningens love kræves, at der ved den generalforsamling, hvorpå forslag til sådanne fremsættes, møder mindst halvdelen af medlemmerne, og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig i henhold til ovenstående, indkalder formanden snarest muligt, med mindst 4 dages varsel, en ny generalforsamling, og spørgsmålet afgøres da af 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til de mødte medlemmers antal. Lovændringer træder i kraft fra den generalforsamling hvorpå de vedtages.

§ 16

Et forslag, der ønskes stillet på en generalforsamling, skal indsendes til formanden senest 4 uger før afholdelse. I modsat fald må det ikke sættes på dagsorden, men kan dog diskuteres på generalforsamlingen, uden at der træffes nogen afgørelse eller foretages nogen afstemning om det.


Afsnit IV

Bestyrelsen


§ 17

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, den vælger selv sin formand og næstformand og fordeler i øvrigt opgaverne imellem sine medlemmer indbyrdes. Dens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Ingen afgørelse kan træffe medmindre mindst 3 af bestyrelsens medlemmer er til stede.

§ 18

Bestyrelsen vælges for 2 år. Ved første valg vælges to medlemmer dog kun for 1 år. Derudover vælges 1 suppleant også for 2 år

§ 19

Under iagttagelse af foreningens love leder bestyrelsen foreningens virksomhed, bestemmer antallet af skuer, tid og sted for deres afholdelse, præmiernes størrelse, vælger dommere, udfærdiger nærmere skueregler og tager i det hele taget alle bestemmelser angående foreningens administration. Bestyrelsesmøder afholdes på formandens foranledning eller hvis mindst 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker det.

§ 20

Bestyrelsen er pligtig at føre: Medlemsprotokol med fortegnelse over foreningens medlemmer samt deres af- og tilgang og en forhandlingsprotokol. Regnskabet skal til enhver tid overholde gældende regler for foreningsregnskab.


Afsnit V

Om regnskabet og dets revision


§ 21

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, det første år fra foreningens stiftelse til 31. december 1891.

§ 22

Kassereren affatter regnskabet og afgiver det til revisorerne inden 31. januar, hvorefter disse reviderer det og tilbageleverer det med deres bemærkninger, inden februar måneds udgang.

§ 23

Revisorerne, der skulle være 2 i tallet, vælges på de ordinære generalforsamlinger blandt foreningens medlemmer, for 2 år ad gangen. Samtidig vælges en suppleant, der i tilfælde af afgang blandt revisorerne træder til og udfylder den afgåendes plads, indtil næste ordinære generalforsamling. Ingen kan nægte at modtage valg som revisor eller suppleant, medmindre han har fungeret i den førstnævnte egenskab i 4 år i træk, da han i så fald har ret til at undslå sig i de næste 4 år.


Afsnit VI

Om foreningens opløsning


§ 24

Opløsningen af foreningen kan kun foregå på en generalforsamling, hvor forslaget fremgår af dagsordenen.

§ 25

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen, eller ¾ (75%) af foreningens stemmeberettigede medlemmer, og kan kun vedtages efter samme regler som gælder for ændring af foreningens love.

§ 26

Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver en heste-organisation/forening/klub efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget ved foreningens stiftelse den 13. maj 1891 og ved efterrevidering af foreningens love maj 1967, marts 1974 og marts/april 2013.

I bestyrelsen for Foreningen til Køre- og Ridehesteavlens Fremme i Fyens StiftInge Lise Ulrich / Formand               Lone Skovgaard Falck / Næstformand

Svend Buch / Fritz Hansen / Gerd Oxholm / Torben Bastholm